148

Denna Kyrkovall skulle framdeles kunna förskönas genom trädplantering på södra sidan, om annat ställe till Kol-täppa åt klockaren kan finnas i ställe för den ganska missprydande som Församlingen före min tid i välmening tillåtit honom intaga af Kyrkovallen.

m) År 1793 flyttades Drängstufvan med fin kammare och tillskiftade Mangelbod från södra till norra sidan af gården, och detta uti en lycklig stund, ty då huset aftäktes, visade sig på skorstenenspipan en rätt ansenlig spricka, svart inuti och något utomkring, hvilken förmodeligen genom rappning invändes eller ock genom glans-sot blifvit tilltäpt. Nytt gålf inlades; till säkerhet för eld borttogs det genom murbruket in till ytan förderfvade väggstycket bakom ugnen, hvilken utdrogs i dagen och kammaren förseddes med kakelugn.

Detta hus och Stallet (lit. o) tyckas lika länge emotstå tiden. När de då en gång nybyggas, kan, såsom vid lit. i är nämdt. Vagnshuset flyttas in till det senare, och det förra eller Drängstufvan byggas, med eller utan tillökning af två kammare eller dylikt i Vagnshusets ställe.

n) År 1794 om Våren upptimrades Afträdes- och Höns-husen, hvilande åt gårdssidan på den vid lit. k nämda stenmur, åt Ladugården på höga stenpelare.

o) Samma år flyttades Församlingens Stall med dess bifall och hjelp af ett dagsverke från matlaget; allt annat, som behöfdes af arbetare och materialer till inrede och tak bekostades af mig. Skullen lades nu med bräder i förra klufna timmrets ställe. Vid detta arbete mötte mig ett hinder. Nedre Stallsgaflen kunde inte sättas i linea med Vagnhusgafveln om icke halfva kör-vägen skulle tillstängas. Gärdesgården utanför borde först nedflyttas åt ängen, sluttningen fyllas eller wägen afgrävas m.m. Nu, sedan detta är gjordt, låter sig Stallet vid nybyggnad lätt utdragas, hvarigenom litet mera rum vinnes till Vagnhuset.

p) År 1796 uppfördes nytt Vedskull, gamla Öfverbygnaden på Källaren nedtogs, omgjordes och allt samman lades under ett tak. Vedskullet, ehuru af ??, är så väl sammanbundet, att ej minsta skridning(?) ännu kunna märkas.

q) År 1798 bygdes nya Svinhuset, emot min vilja ansenligt. Jag var frånvarande vid Medevibrunn. Hälftenbrukaren, som fick arbetet sig uppdraget ?? fri räkning vid, att gå ifrån gifven ritning. Efter denna skulle huset på norra sidan gå paralelt med Församlingens Fähus imellan detta och Vedskullet; äga ungefär det förras halfva bredd och indelas i lagom stora rum. På östra ändan åt gården skulle huset få en smal sammanbygd tillbyggnad, hvars gafvel wore parallel med fähusets södra sida, som, när ett staquet sammanfogade bägge sidoknutar skulle gifva en liten instängd svingård, för dem att ur hoar äta. Men Brukaren tykte om, att ock få ett beguämt Agnrum, med skulle öfver att derpå gömma Vår-hö för sig och mig, gjorde allt till ett helt, utan att befinna hvad taket skulle fordra i täckning och underholl. Han mente dock väl.

r) 1799 bygde Församlingen nya bodarne eller, rättare, lät för betingat pris uti Ryd Socken 1798 upphugga, inberäknade bräderna till dörrar och taket för 55 RD när ändteligen, och sedan gamla