149

boden blifver borttagen, *) feck Manngården sitt bestämda utseende infriad genom Staquetter och med alléer prydd.

s) År 1803 bygdes gnösten wid Församlingens loge, icke av Församling, utan af mig. Denna lemnas min Efterträdare; ?? för den, till vinnande af bättre Kastnings-vind, borttagna ?? Prestegårdens östra loggålf.

Vid Ladugårdens byggnad får jag tillägga en anmärkning, hvars nytta jag väl länge insett, men i rätt tid icke begagna, och nu befaller mig åldren att upphöra. Om i framtiden Prestgården faller uti en driftig Mans hand, bör efter mitt tycke Hemlogen uppflyttas på höjden i hagen, nästan mittemot eller ock parallelt med min enskilda Loge (lit. g) att ett Tröskverk för bägge funnes användbart. Härigenom vunnos följande förmåner: 1) Kortare sädesväg. 2) Vigare ömsning af hjelp, om väderleken fordrar förändring af införande Sädesslag. 3) kan stället under inkörslen blifva fredligare från kreatur, och 4) mindre vådligt vid olyckor, flera orsaker att förtiga. Vidare: rummet i Ladugården efter nämde Hemloge blefve ett godt ställe för rymlig Halmlada och Redskapslider, bägge behöflige; men bägge af mindre höjd än logen nu är. Därmed behöfdes då icke det lider vid nedersta hörnet af Församlingens enskilda Loge, som, åtminstone då Hälftenbrukare nyttjar, för närvarande icke kan umbäras, och den trånga bygnad som den ej tillåtits annorstädes sätta, ehuru kyrkovallen något förlorar i prydnad.

Fortsätning – Se pag. 162

 

 

*) Denne bod nu stående nära Sätesbygningen och nyttjad av Hälftenbrukaren, har för brist på tjenligt ?? utan Ritningens förändring, icke kunnat flydtas. Såsom Innehafvarens eget hus köpt af Företrädarens Arfvingar bortsäljes det med tiden.