147

1789 den 29 Nov. § 7, mom. 2, jämförd med Prot. no 55 eller 1799 d. 7(??) Nov. §4 den Loge, som nu står vid vägen genom ko-hagen. Denne loge är alltså min enskilda egendom; (Jfr. vidare näst föregående Syneinstrument af d. 7 Jul. 1790 pg. 140 följ. uti denna bok) men, som huset kan finnas i goda år behöfligt, nekas icke afståendet till Efterträdaren mot betalning eftersom ?? ??. Vid förra Husesynen finnes ingen talan gjord, att blott en enda loge med två ?? voro vid gården.

h) År 1789 om hösten gjordes början med att anlägga och utvidga Trädgården, hvilket för angelägnare göromål vid gården och åkren nog länge blifvit uppskjutet. Gamla Plommonträd borthöggs, alltsammans upplöjdes, till och med der de quarlemnade äldre fruktträden stå, stenar uppbröts, jorden af tillämnade gångar uppfördes på quarteren att dermed börja den till förekommande af fyra och sluteligen med gärdesgård omgafs. Vintern derpå framkördes klappursten och sand, att der med göra hufvudgången fast och brukbar. Följande åren nyttjades jorden till rotfrukter; men sedan den blifvit förvandlad till lös mylla, besåddes trädens quarter med höfrö och ?? i förbund ??, hvilka blifvit inköpte vid Ekenäs och Norsholm, äfven annorstädes ifrån.

Då stället, der nu Trädgårdsbrunn är, war vid min hitkomst en Damm, Så djup, att då hästar af fullt ryttaremål deruti lägades(?), stod vattnet dem upp till hufvudet. Af denna damm hade jag nu redan begynt skapa den nyssnämde brunn genom den sten, som i trädgården och tomten der utanför blifvit uppbruten. Fyllningen utom kring gjordes efter hand, icke utan möda, ty dammen antog en del av nu varande gården och så vidare åt alla sidor.

i) År 1792 uppbygdes af köpt furutimmer Vangshuset på gården där tillförne ett vedlider af timmer stått. Dess rätta rum war wäl icke här; så länge Socknens stall ej var flyttadt, wid hvars södra gafvel det borde stå, kunde ej annat rum påfinnas; men när en gång nytt stall behöver byggas, kan det utan särdeles kostnad der med förenas.

k) Samma år om hösten anlades en fast Stenmur i linea med Prestgårds-Logens östra gafvel, att dermed formera blifvande Hönsgården. Den innan för muren åt mangårdenvarande djupa grop efter gödselstället för Oxstallet innan. Det flyttades (se lit. e) fyldes och planerades genom följande mödosamma arbete.

l) År 1793. Kyrkovallen, räknat allt ifrån nedrsta hörnet af församlingens Loge allt upp till Ringmuren afgräfdes, som höjde sig på Klockaregårdens sida och docerade åt Prestgården. Man kan ännu af Hännebjörke-grindens orubbade läge någorlunda finna vallens beskaffenhet. Sjelfva gärdesgården är med A-??s [ägaren av Hännebjörke] på Hännebjörke bifall genom gräfning af mig mycket tänkt. Af denna vallens fluktning åt min sida ?? mig, och måste hafva händt före min tid, att under understa Sädeshvarfvet i Prestgårs-logens östra gålf vid ömnigt Höst och Vårflöde blev skadadt; utom dess War denna ojämnhet obehaglig för ögat. Hela denna gata blef under bästa käl-draget upphotad(??), stenar bortsprängde, detta tillika med grus och jord afförde till fyllande af den under lit. k. nämde grop; och detta på mindre, än en vecka, Ja kyrkofolket söndagen derpå betraktade länge och utan minsta missnöje denna nyhet, om hvilken Församlingen icke hant blifva tillfrågad.