146

Charten eller Ritningen, som sedermera ordentligen gjordes, tillika med bifogad ritning på husens förra läge *) hurudant gårdens utseende då var och nu är. Efter denna plan, som likväl ännu icke kunnat fullkomligen följas utan att göra min och församlingen för stor kostnad, så vida flyttning och nybygnad å bägges sidor borde, så longt möjligt var, ske efter husens mer och mindre brukbarhet, hvilket ej till?? att strax sätta hvart hus på sitt rätta ställe, som dock i framtiden nu mera utan svårighet kan ske; efter denna plan, har dels församlingen, dels jag sedermera småningom gjort nedan stående förbättringar, i hvilka hufvudafsigten varit att skilja alla eldrum långt i från Ladugården och vid timmande olycka göra lätta räddningen af ett hvart annat hus.

c) År 1787 bygdes af köpt furutimmer nytt Fårhus på det gamlas skulle, men större, jemt hälftenbrukarens nu varande Stall, i början till en tid nyttigt till Svinhus efter det gamla var otillräckligt. Skullen öfver Fårhuset lades af tätt fogade bräder med en trumma mitt på, som leder sig ut i dagen genom öfversta hvarfvet vid takfoten. Genom det ena förekommer nedfallande ?? i ullen; genom det andra vinnes en efter behag afpassad temperatur.

d) År 1788 om Våren borttogs en af mig inlöst vid Husesynen öfverflödig ansedd Lada, bestående af 3 väggar, utmed västra ändan af församlingens fähus, före min tid af hälftenbukaren nyttjad till stall foderrum, men hvarigenom Boställsinnehavaren stängdes ifrån rätta tillgången till höskullen, då höt måtte genom fähuset på ett ganska obequämt och sinksamt fått inbergas. Jfr. vidare lit. g.

e) Samma år nedtogs Pastoris enskilda Oxstall, som tillförene stod vid Prestgårds-Logens östra gafvel, men nu uppsattes i linea med nya Fårhuset och med detta förenades genom ett tillskiftadt redskaps- eller foder-lider, hvarefter allt samman lades under en taksträcka Gålfven under af först nämda hus fyldes med klappursten och sand. Mid Oxhuset borttogs äfven ett tillskiftat öppet lider på stolpar, hvars öfversta gafvel gick in till ringmuren. Allt detta gaf en obehaglig och inskränkt utsikt ifrån Sätesbygningen.

f) S. år, om hösten flyttade Församlingen 12 à 15 alnar från förra stället, i källtomten, nu trädgården, sitt gamla och förfallna Bryghus. Som murar, inredning och tak voro oduglige blef den öfriga flyttningskostnaden obetydlig. Detta hus afbrann sedan d. 23 October 1805 kl. 10 om natten genom Brukaren Måns Zachrisons oförsiktiga malttorkning och nybygdes året derpå med bättre inrättning. Nu visade sig nyttan af mitt mödosamma företag att skilja hus ifrån hus.

g) År 1789 uppförde jag af ofvannämde Lada (se lit. d) med tillhjelp av mera timmer, dels inköpt, dels genom byte med församlingen af Prestgårdens skog (Se Sockenstäm. Protok. N:o 16 anno(??) 1789

*) Dessa bägge finnas nu bifogade protkollet öfver Biskops Visitationen år 1785 ibland kyrkans Handlingar uti Visitationsboken in folio.