164
detta så ganska förfallna hus.
Trädgården utvidgades, genom förändringen med sistnämda hus, betydligt samt genom gamla Bodens/??/ nedrifvande. Jordland för grönsaker, som oftare i hushållet begagnas, anlades här såsom närmast intill utgången från köket. Landet midt för Sätesbygningen förvandlades till rosenparterre, de gräsbeväxta gångarna afgräfdes, många slags frukträd planterades – plommon och körsbärsträd på tomten utanför sädesboden. Törnyroshäckan gjordes imellan och ?? träden på gården och en häck av Ligustrum emellan gamla och nya trädgården. Sparrissängar anlades äfven imellan Brygghuset och drängstugubyggningen. Här utanför på ängtomten uppgräfdes ?? till blifvande nya trädgårdsland vid samma bredd som gamla trädgården. Gården afgräfdes och lemnades endast en ovalformig grön plan midt på densamma. Vintren emellan 1828 och 29 hemkördes med församlingens benägna biträde närmare 80 lass grus till påfyllnad på denna gården. samtpå trädgårdsgångarna. Denna påfyllnad blef ock om Våren verkställd.

År 1829 blefvo följande reparationer gjorda, nämligen å Sätesbyggningen. Alla rummen, med undantag af de förra året rappade, voro kalla och dragfulla. Redan i April månads slut nedtogs Tapeterna och sal, förmak samt sängkammaren helrappades från tak till golf. Golfven upptogs och det befanns att öpning var vid väggarna, så att dag syntes genom Stenfoten, fyllning av Sand och Lera pålades felagtiga ställena och golfven hopdrefvos tätare. Spiseln i Salen, hvars Spjell var nära upbrändt, omgjordes, panelerna kittades – för att allt hvad för varmens bibehållande nödigt var blev på det nogaste fullgjordt, ehuru genom den ?? Synerättens beslut ofta alla felagtigheter hvarken blifvit observerade eller till reparation upptagna. Sedermera oljemålades fönster, dörrar och paneler i alla rum – allt detta på församlingens bekostnad. Tapetseringen och den öfriga målningen bestod Pastorn. Vindsrummen (de 2ne) reparerades till väggar och tak. Kakelugnen i Pastors kammare omfattas. ??, hvad vindsrummen angår, på Pastors bekostnad, emeden församlingen ännu inte velat inlösa detta rum.