163
Stängseln Kring Gården – vid Husesynen ansedd vara i godt skick – nedrefs denna Sommar, dels imedan den var alldeles förruttnad, dels ock imedan dess borttagande gaf gården mera prydligt och fritt utseende. Vid gårdens nedra ända uppsatte Pastor ett nytt Staquett.

Boden, som på ritningen No 1 finnes antecknad nära Sätebyggningen bortsåldes och nedtogs, såsom en vanprydnad för gården.
Brygghuset undergick den reparation, att Församlingen lät förfärdiga andra prydliga dörrar, i stället för de låga och förfallna, som förut funnos, och pastor lät göra tvenne fenster, högst behöfliga för att utan eldsljus kunna se inom huset. Nytt Bränneri anlades med dryg kostnad af pastor.

Stallets innanreda, såsom helt och hållet odugligt, ehuru enligt husesynen blott golfvet ansågs felagtigt, blef på Församlingens bekostnad och ett annat ditbragt, Dörrarna både vid gården och Gödselstacken samt luckan till vinden förbättrades. En vid detta hus uppstapplad Gnöst nedrefs. Reparation var så felagtig, att den året derpå borde blifvit förbättrade.
Kohuset, Svinhuset och Vedlidret, såsom i hög grad, i synnerhet det förstnämda, nedrutnade, låga och oordentligt belägna, nedrefos och sattes med gammalt och nytt timmer upp i en sträcka svarande imot Logeraden på andra sidan. Det förstnämda huset upbyggdes af Församlingen. Timret togs likaväl i prestegårdshagan. Fähuset är nu högre, bräder äro till tak i stället för ?? och Båsen äro inrättade på ett nytt och foderbesparande sätt. Dom gjordes på gafveln vid den höga stenfoten, hvarigenom röta af gödseln på väggen undvikes. Där äro rum för 18 kor – hvilka, då en Pastor brukar ?? stomhemman ??, kunna både sommar och vinterfödas. Dragarne – 4 par oxar samt några ungnöt, böra vara vid stomhemmanet. Kohuset blef illa upsatt, så att dess bestånd kan inte blifva långvarigt, såvida pelastrer icke sättas på väggarna. Svinhusen hafva ett högt och torrt läge, så att där altid bör kunna vara tryggt. Vedlidret är inrättadt med Loft utanför, där veden hugges, och åkerredskap kan uphängas. Obs, Husesynen tilldömde blott små reparationer på