167

  • Efter många försök i godo – togs 1831 syn af 2ne nämndemän å den skada, som genom hinder för vattnets aflopp genom Hennebjörke äng från pastors gården, tillskyndas detta gården. Då alvar sålunda försordes afgräfde Brukarne på Hennebjörke den 4 och 6 Junii samma år en Canal genom sin äng, hvarigenom vattnet nu bör, åtminstone till det mästa, afledas, såvida Canalen hvart 3dje eller 4dje år upprensas
  • Brygghusets Tak, som var otätt, nedtogs. Ett nytt pålades och vid samma tillfälle höjdes huset 3ne hvarf, hvarigenom Mältvinden blef ganska rymlig. Pastorn bestridde dervid ¾ af kostnaden.
  • I stället för de alldeles odugliga Lerkakelugnarna uti sätesbyggningens 3ne rum på nedra botten, upsattes med församlingens medgifvande Kakel-Kakelugnan – hvita uti förmak och sängkammare samt en stor grön i kökskammaren. Den sistnämda måste dock Pastor sjelf bekosta, så att kostnaden derför bör honom eller hans ?? med Trettio Dr ??
  • År 1832 uppförde Pastor ett Korsvirkeshus 28 alnar långt bakom Logarna, ämnadt till Redskapshus, Kyrkostall, ?? m.m. Virket till detta hus är dels köpt, dels taget vid Juby – således är detta hus ett öfverloppshus och nu varande Pastors serskilda tillhörighet
  • 1831 odlades i den så kallade Lillängen 3ne/närmare 4 tunnland oduglig ängsmark. 1832 skördades där 10 Lass god hafra, då den förut ej uphämtades mera än Ett lass hö. Odlingen kostade Pastor omkring 30 Dr; men är ännu ej fullbordad (1832) – genom bristande vattenaflopp genom Hennebjörke äng blef skörden sista året så klen. Men sedan Bönderna nu (1833) lagligen blifvit tvingade att undangräfva vattnet hoppas man att denna odling i en framtid skall undfås pastorgården en betydlig Fodertillökning (Ty att behålla odlingen såsom åker är misshushållning)
  • År 1833 reparerades Vestra Vindsrummet invändigt – rappades, målades och förseddes med nya kakelugnan och ett Klädcontori. Förstugan oljemålades, såsom mera bastand – allt på Pastors bekostnad.
  • År 1834 Odlades och ?? ?? 1 tunnland och 4 kappland till åker och igenlägges framdeles till äng.
    Samma år undergingo båda Källarna (pastors laga hus och öfverloppskällaren) en total reparation.