Så kommer andra delen i artikelserien, vilken består av första sidan i Husesynsboken. Texten är tolkad efter bästa förmåga. Vissa saker, som inte kunnat tolkas, har markerats med dubbla frågetecken. Rätta gärna den tolkade texten via kommentarer.

———————————————————————————————————————————————-
Berättelse om det som undertecknad Pastor dels gjort, dels göra låtit till Gistad prestgårds förbättring och prydlighet under min åboende tid ifrån början av året 1784, små och vanliga saker förbigångne.

1) Vid Mann- och Ladugården
a) Som Sätesbygningen, liten och till anseende som en stor bondestufva, var utsynt redan i två mina Företrädares tid och dessutöfver ändå nyttjats omkring 30 år *), var nybygnad strax (år 1784) oumgänglig om Pastor eljest skulle bebo sitt boställe. Väggar, fönster och gålf voro förlorade. Genom folkets kärlek och utmärkta villighet tillåts mig vid byggnaden föreslå mycket, som eljest kunnat vägras. Att man öfvergaf Byggmästaren Bollström, skeps timmerman vid hvarfvet i Norrköping, efter hvilken jag sett en byggning uppförd, stöpt likasom i form, och med hvilken jag med församlingens bifall accorderat till lika lindriga pris ( 12 ?? om dagen på fri kost) som sedan med efterträdaren, snickare Anders Andersson på Gärstad, en vid mindre bygnader eljest skickelig och beskedlig man, var en parti-vändning af några oförståndiga, hvarigenom husets bestånd minskats helt visst till ett halft hundra år, ty östra långsidan kastade sig redan under uppsättningen; knutar och sammanfogning af det hela blefvo på många ställen få, som de kunde.

Spåntaket var en eventuel förbättring, som mig lyckades att utverka sedan Resningen redan var uppförd till vanligt torftak. På mindre än en vecka hade jag Spiken och den på flera ställen bekomna spånen på stället.

Timmer till skiljeväggar i de tre Öfverrummen inköpte jag; men vid uppsättningen tillbjuda Socknemännen sitt biträde efter jag höll Byggmästaren med mat och dryck. Dessa kammars hela inredning med allt tillbehör, äfven Kontorsfönstren (de på Vinden hörde församlingen till) och kontoren i Vinden bekostades af mig, och efter detta öfverrum äro alldeles oumbärliga, lära väl Efterträdare, mann efter mann, icke vägra att skäligen godtgöra Stärbhusen för dem, än någon egen sidobygning upföra, hvartill nu mera ingen bequämlig plats finnes, utan att förändra gårdens fastställda ritning.

b) Imellan bygningens östra longsida och Ringmuren har af ålder varit en stor vattendamm till ladugårdens tienst. Denna för ögat obehagliga, för helsan osunda pöl lät jag tömma år (1784) så snart kälen lemnat jorden, afleda; men att fylla och till kryddsängar bereda stället, fordrades några års arbete och flera 100 lass jämn och bättre jord. Där med fick nu egen bygnad litet upphöra för att tänka på Åkern, som skulle gifva mig bröd.

Vid mitt tillträde var åbygnaden utan all symmetri. Jag fant platsen icke vara emot förbättring där uti. Thy överlemnades år 1785 vid Biskops Visitationen, ett utkast till husens reglering Så i Mann- som Ladugården, hvilket af Socknestämman vid samma tillfälle gillades.

*) Vid Pastor Lundmarks tillträde 1731 blef väl Sätesbygningen, sådan hon var, icke ogillad men för så liten ansedd att församlingen vid Husesynen åtog sig tillöka den med två kamrar, hvilket alldrig blev verkstäldt. Icke eller ogillades den vid synen år 1746, då Pastor Lindell tillträdde; men vid en interims-syn kort efter dennes död 1757 kallas bygningen Casserad. Således måtte Huset vid något tillfälle under Lindells tid, eller imellan åren 1746 och 1757 blifvit bortsynad; fast handlingar derom nu saknas. Vid Wigii tillträde utsyntes huset andra gången.