162

Fortsättning från pagl. 149 på anteckningen öfver de förbättringar, som vid Gistads Prestegård ifrån den 1 Maji 1828 blifvit gjorda.

Vid kyrkoherden Könsbergs Tillträde å ofvanstående Dag befanns prestegårdens utseende vara så som ?? ritning No 1 utvisar. Sedan Af- och Tillträdesdagen var ?? – hvarvid ingen ny byggnad beslöts och obetydliga förbättringar endast påsyntes, bör ?? pastor genast att tänka på nödvändigheten att reparera, Dervid biträddes han med den berömligaste välvilja af församlingen i hvad som rörde deras Laga hus.

Samma år gjordes följande förbättringar å Sätesbygningen:

Trappan utanför förstugudörren bestod endast af några plankor lagda öfver 3m stockar, till utseendet lika med en åkarbro. Derjämte var hon till en del förruttnad. Hon flyttades derifrån och en ny med ordentliga Trappsteg, Staquet och Bänkar färdigbyggdes på Pastors egen bekostnad. Den yttre beklädningen omkring förstugadörren omgjordes så, att man kunde ditsätta en såkallad Markis – eller ett Väftak, som på en rulle fälldes upp och ned, i stället för takbyggnad till trappans bevarande. Uti denna byggnad voro små fönsterrutor med enkelt Bly, så förfallet, att starkt drag derigenom förorsakades. Pastoris proposition till församlingen om nya Bågars och rutors – nemligen stora – insättande bifölls på det sätt, att Pastor skulle erhålla de gamla fönstren. Förändringen skjedde innan hösten, och hvita klara glasrutor förhöjde betydligt rummens glada utseende. På Pastors begäran biföll äfven församlingen, att Pastor på egen bekostnad skulle få bereda en annan utgång från köket än den genom stora förstugan, Detta verkställdes – väl icke utan stor kostnad – i anseende till nödvändigheten af pelastrers och jernskrufvars anbringande för att hålla den vankelmodiga gafvelväggen i skick; medförer stora fördelar, dels i anseende till trygghet dels ock i anseende till bequämlighet. Kökskammaren och Köket, såsom kalla och fulla af väggohyra rappades invändigt och blandades rappningen med starkt förgift. Byggningen mossades äfven utvändigt och nya takrännor förfärdigades. En dörr upptogs på församlingens bekostnad och enligt Synerättens beslut imellan förmaket och Sängkammaren.