166

I anseende två svårigheter att genom den närmast intill gården belägna Beteshagen drifva får och svinkreatur hvarje dag till de bortom Hagen belägna Gärdena samt i anseende till bristande Vattentillgång för svinen, fann Pastor nödvändigt att genom Hagen hägna en Gata- [Inflikat ord??] Grinden till Hagen borttogs nu och Kreaturen äga fri tillgång till vatten i Brunnen, som från ängen blifvit uthägnad. Vid Sätesbyggningen gjordes 1830 ännu flera reparationer, nemligen – hon bekläddes utvändigt med hopfalsade Bräder, nytt golf inlades i Vinden, listorna på tak och skorstenar reparerades såsom förruttnade – och hela KöksSpiseln samt ugnen ombyggde, såsom alldeles förfallna och farliga för eldsvåda. I vestra Vindsrummen lät Pastor sätta nya fensterbågar med ??.

Om hösten 1829 uptogs midt för fattigstugan bredvid Landsvägen en Källa, 8 alnar djup. Vid detta arbete biträddes Pastor af församlingen. Sedan stensättningen var fulländad och ?? pålagt, ditsattes om våren 1830 en pump, inköpt från Norrköping för 23 ?? af Pastor. Källådren var så stark, att den hela den ovanligt kalla förliden vinter höll tillräckligt vatten åt Kök, Brygg- och Bränneri, fattigstugan och klockaren samt mina Gästan. Förut fanns här ingen Källa som om vintern höll dricksvatten och om sommaren ej längre än till midsommarstiden, utan man måste köra vatten ⅛ mil.

  • Trädgården förskönades och förbättrades ytterligare även 1830-21
  • I Drängstugan inlades åren 1829-30 nytt golf. Hon mossades utvändigt och rappades innantill.
  • I båda Gårdarna upgräfdes åren 1829-30 och 31 nästan alla dikena äfvensom renarne afgräfdes. ?? allt var till högsta grad förfallet genom vanskjötsel af en sniken hälftenbrukare. Gärdsgårdarna, som nästan allmänt voro förfallna, iståndsattes också dessa åren – alltsammans icke utan stora kostnader.
  • Sätesbyggningen färgades äfvensom ?? Stenfotan reparerades och målades år 1831 – en god och ?? på Pastors egen bekostnad.
  • Vid torpet Lundstorp inlades nytt golf i Stugan. Muren ombyggdes och nya tak lades på hela uthussträckan.